Wizyta w Areszcie Śledczym


25 października 2018

Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu ucząca się w szkole branżowej I stopnia w zawodzie fryzjer w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Uczymy się na błędach innych” miała okazję odwiedzić Areszt Śledczy w Elblągu.

Celem wizyty studyjnej było uświadomienie młodym ludziom konsekwencji łamania prawa i norm społecznych. Młodzież dowiedziała się, iż w elbląskim Areszcie przebywają tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji Prokuratury oraz Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz oddział dla skazanych dorosłych i młodocianych typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy. Podczas wizyty prowadzący opowiedział o specyfice pracy w służbie penitencjarnej, oprowadzając wychowanków po zakładzie, gdzie młodzi ludzie mieli możliwość zwiedzenia celi mieszkalnych oraz pomieszczeń sanitarnych osadzonych. Do dyspozycji była również sala widzeń, spacerniak oraz sala izolacyjna, w której znajdowały się środki przymusu bezpośredniego. Po opuszczeniu murów więziennych młodzież doceniła swoją wolność. Wizyta w areszcie śledczym miała na celu przestrzec młodych ludzi przed popełnieniem karalnych czynów.