Z nowymi doświadczeniami na rynek pracy


8 października 2018

Dobiegły końca trzymiesięczne staże zawodowe uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku.

Uczestnicy projektu zdobywali pierwsze doświadczenia w zawodach: magazynier, kelner-barman-barista oraz pomoc biurowa. Zakres zadań określony był w programach stażu, opracowanych przez pracodawców. Istotne było, aby uczestnicy projektu mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów zawodowych, realizowanych we wcześniejszym etapie projektu. Każdy ze stażystów miał swojego opiekuna z ramienia pracodawcy, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, oceniał postępy w wykonywaniu zadań zawodowych, udzielał wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie.

        

Udział w stażach dał młodym mieszkańcom powiatu giżyckiego, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku oraz stanowił bardzo ważny etap w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu część uczestników dostała szansę na zatrudnienie w firmach, w których odbywała staże.

Podczas odbywania staży zawodowych uczestnicy projektu mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci dofinansowania dojazdów do miejsca odbywania stażu zawodowego oraz refundacji kosztów sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Ponadto, wszyscy uczestnicy staży objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym i NNW, a także otrzymywali stypendia stażowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych