Obudź swój potencjał – YEI


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP od lutego 2016 do kwietnia 2017 roku realizowała współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt „Obudź swój potencjał – YEI”. 130 młodych osób z Warmii i Mazur, rekrutujących się spośród młodzieży nieuczącej się, niepracującej czy też nieszkolącej się (tzw. NEET, ang. Not in Education, Employment or Training), które przystąpiły do projektu otrzymało ze strony OHP wsparcie pozwalające na zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś I -Osoby młode na rynku pracy- Priorytet Inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży”

Cel główny projektu: poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
Projekt stanowił odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Wśród przyczyn, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy najczęściej wymieniane są: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oraz niedostateczne kompetencje miękkie. Działania projektowe były zatem kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i 3-miesięcznym stażem u pracodawcy. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

Kto mógł przystąpić do projektu?
-Osoby w wieku 18-24 lat (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia).
-Bezrobotni niezarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy.
-Nieuczęszczający do szkoły lub na studia (tzw. grupa NEET).
-Niemający kwalifikacji zawodowych, albo mający za niskie kwalifikacje zawodowe lub mający kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

 

 

 

 

 

Jednostki WM WK OHP realizujące projekt


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel. 89 527 62 03
e-mail: ceipmolsztyn@ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 68 19
e-mail: ceipmelblag@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 506 273 766
e-mail: oszkurzetnik@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 9b
tel. 89 715 28 40
e-mail: oszdobremiasto@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13 /dworzec PKP/, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 88 27
e-mail: mckostroda@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach
ul. Hubalczyków 2/14, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 03 48
e-mail: mck.bartoszyce@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 48 85
e-mail: mckketrzyn@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 527 14 18
e-mail: mcklidzbark@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Działdowie
ul. Jagiełły 35, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 29
e-mail: mckdzialdowo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
tel. 89 511 93 83, 89/ 521 04 88
e-mail: mcknidzica@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87 610 12 50, 87 610 12 63
e-mail: mckelk@ohp.pl

Koordynator Wojewódzki Projektu
Katarzyna Milczarek
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel. 89 527 62 03
e-mail: k.milczarek@ohp.pl

Co OHP proponuje uczestnikom projektów?


Działania w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI”, można podzielić na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe.

Dla każdego z uczestników OHP przewidziały indywidualne i kompleksowe formy pomocy. Przede wszystkim wsparcie psychologiczne, które pomoże w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Następnie diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych młodych osób, co pozwoli na dopasowanie umiejętności każdego z uczestników projektów do potrzeb rynku pracy i umożliwi również trafny dobór pozostałych rodzajów pomocy.

Później, zgodnie z opracowanym profilem, uczestnicy projektu uzupełniali lub zdobywali umiejętności i kwalifikacje niezbędne do otrzymania zatrudnienia. Część osób skorzystała m.in. z: kursów językowych, kursów komputerowych (ECDL), kursów prawa jazdy kat. B oraz kursów przedsiębiorczości.

Uczestnicy wzięli udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych, ale i warsztatach z doradcami zawodowymi na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

Ostatni etap to 3-miesięczne staże zawodowe, czyli sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy.

Co jeszcze?

Dla uczestników projektu:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu,
 • dofinansowanie dojazdów na zajęcia,
 • wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
 • stypendia szkoleniowe  dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,
 • stypendia stażowe dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące).

Dla pracodawców:

 • refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem,
 • dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Dokumenty do pobrania


 • Harmonogramy wsparcia zaplanowanego przez poszczególne jednostki w województwie warmińsko-mazurskim dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał -YEI”
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie
 • Regulamin staży zawodowych