Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery


W OHP na Warmii i Mazurach trwa realizacja projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas nauki zawodu w szkole, nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych oraz poznanie nowych tendencji w obrębie wyuczonej specjalizacji. Dopełnienie celu stanowi rozwój kompetencji interdyscyplinarnych, tj. umiejętności pracy pod presją czasu, lepsze radzenie sobie ze stresem, zwiększenie potencjalnej mobilności zawodowej uczestników, wzrost odpowiedzialności za powierzone mienie i zadania, rozwój komunikatywności i umiejętności współpracy w grupie oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Kluczowym etapem projektu będzie wyjazd uczestników na trzytygodniowe staże zawodowe realizowane w zakładach pracy na terenie Malagi, Sewilli i Ubedy.

Zasady rekrutacji uczestników


Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

 • wymagany wiek 16-21 lat;
 • kształcenie się w obszarze zawodowym fryzjer, sprzedawca, mechanik samochodowy, kucharz, cukiernik;
 • stan zdrowia umożliwiający odbycie praktyki;
 • pozytywna ocena zachowania;
 • posiadanie odpowiedniej średniej ocen z ogółu przedmiotów zawodowych (od 3,0).

Relacje z realizacji projektu


Działania projektowe

Co OHP proponuje uczestnikom projektu?


Przed rozpoczęciem stażu zawodowego, by pomóc młodzieży poczuć się komfortowo, OHP organizuje: 

 • warsztaty z doradztwa zawodowego (4 h),
 • indywidualne spotkanie z doradca zawodowym (3h),
 • przygotowanie pedagogiczne (4h),
 • warsztaty kulturowe (6h),
 • kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1 (70h),

Zarówno kurs językowy, jak i zajęcia kulturowe kontynuowane będą podczas odbywania stażu zawodowego w Hiszpanii.

Dodatkowo OHP zapewnia młodzieży:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy i poza nią,
 • podróż i bilety lotnicze,
 • kieszonkowe na drobne wydatki,
 • zakwaterowanie i wyżywienie w Hiszpanii,
 • miejsce odbywania stażu,
 • pokrycie kosztów przejazdu komunikacją miejską w Hiszpanii,
 • pakiet promocyjny,
 • certyfikowane maseczki ochronne,
 • testy na Covid-19,
 • organizację czasu wolnego, w tym wycieczki.

 

Oprócz tego młodzież otrzymuje:


 • Europass-Mobilność – dokument uznawany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej potwierdzający nabyte umiejętności i staż zawodowy odbyty za granicą. Znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia na terenie UE. Wydawany jest w dwóch wersjach językowych polskiej i hiszpańskiej, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na podstawie złożonego raportu uczestnika po zakończeniu stażu.
 • Certyfikat ukończenia kursu językowego A1 wystawiony przez firmę prowadzącą zajęcia przygotowawcze, na podstawie egzaminu końcowego po odbyciu przez uczestników 70 godzin nauki.
 • Certyfikat potwierdzający odbycie kursu języka hiszpańskiego branżowego podczas odbywania stażu zawodowego zorganizowanego przez organizację partnerską euroMind.
 • Certyfikat o ukończeniu stażu zawodowego wystawione przez organizację partnerską euroMind.
 • Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) wystawiony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ma ułatwić gromadzenie i uznawanie kwalifikacji zdobytych w innej instytucji za granicą lub w innych sytuacjach życiowych.
 • Europass-CV, który umożliwia w sposób przejrzysty prezentację umiejętności i kwalifikacji.

Jednostki WM WK OHP realizujące projekt


Hufiec Pracy w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 15, 82-300 Elbląg
tel. 55 245 44 58
e-mail: hpelblag@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku
ul. Westerplatte 20, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 20 79 
e-mail: osiwpaslek@ohp.pl

Grupa Wychowawcza w Olecku
Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko
tel. 696 402 694
e-mail: e.krankowska@ohp.pl

Hufiec Pracy w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn
tel. 89 527-62-03 w. 10 lub 29
e-mail: hpolsztyn@ohp.pl

Hufiec Pracy w Giżycku
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 42 86
e-mail: hpgizycko@ohp.pl

Koordynator Wojewódzki Projektu
Barbara Leszczyńska
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn 
tel. 89 527 62 03
e-mail: b.leszczynska@ohp.pl