Startujemy z nowym projektem


26 lutego 2020

26 lutego w Hufcu Pracy w Giżycku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”, realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy giżyckiego Hufca Pracy otrzymali szereg informacji o rekrutacji do projektu od wychowawców, przez portale społecznościowe oraz stronę W-M WK OHP. Chętne osoby zgłaszały się do HP w celu zapoznania się  z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu. Do udziału zgłosiło się 9 chętnych ze Szkoły Branżowej I stopnia w Giżycku w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. Każdy z przyszłych uczestników musiał spełnić kryteria projektowe, m.in. wiek 16-21 lat, pozytywna ocena z zachowania, wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz dobry stan zdrowia. Wybór kandydatów opierał się o liczbę uzyskanych punktów przyznawanych za spełnienie wyżej wymienionych kryteriów. Ponadto Komisja przeprowadziła indywidualną rozmowę z kandydatami sprawdzając ich poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie, a w szczególności do zajęć przygotowawczych poprzedzających wyjazd na zagraniczny staż zawodowy. Rekrutacja odbywała się z uwzględnieniem równych szans.

Wyjazd na staż, poprzedzają trwające kilka miesięcy przygotowania w Polsce, podczas których młodzi ludzie wezmą udział w zajęciach mających na celu stworzenie im podstaw do jak najefektywniejszego wykorzystania pobytu w Hiszpanii. Młodzież weźmie udział m.in. w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego, w zajęciach kulturowych oraz indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, gdzie będą przygotować życiorys zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Dokumenty pozwolą na dobranie miejsca praktyki zawodowej zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami posiadanymi przez młodych ludzi. Uczestnicy po zakończonych zajęciach wyjadą na 3-tygodnowy staż do Malagi.