Wojewódzka Rada Programowa OHP


Wojewódzka Rada Programowa  OHP jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wojewódzka Rada Programowa jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką. Organ skupia w swojej strukturze przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi. Podczas spotkań uczestnicy przedstawią propozycję dalszego rozwoju i zacieśnienia współpracy w zakresie rozwijania oferty OHP skierowanej do młodych ludzi uzupełniających wykształcenie oraz wkraczających na rynek pracy.

 

Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Programowej OHP


W dniu 16 grudnia 2016 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odbyło się posiedzenie Rady Programowej.
Tematem  spotkania była „Realizacja przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy systemowego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przededniu zmian systemu oświaty.”

Więcej

Zarząd Wojewódzkiej Rady Programowej OHP


Przewodniczący 
Artur Chojecki  Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Wiceprzewodniczący 
Miron Sycz  Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretarz
Paweł Kowszyński  Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP

 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP


Andrzej Bartkiewicz  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie

Małgorzata Chyziak  Starosta Olsztyński

Krystyna Dudzińska  Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Tomasz Klimek  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Krzysztof Marek Nowacki  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Wiesława Przybysz  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zdzisław Szczepkowski  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Hanna Winkel  Okręgowy Kurator Sądowy

Marek Wójciak  Okręgowy Inspektor Pracy