„Powrót na rynek pracy” w Braniewie


2 czerwca 2017

2 czerwca br. zakończył się cykl zajęć aktywizujących skierowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Braniewie.

Zajęcia były elementem programu autorskiego pn. „Powrót na rynek pracy”, którego głównym celem było przygotowanie osób opuszczających jednostki penitencjarne do ponownego wejścia na rynek pracy i zdobycie umiejętności warunkujących znalezienie zatrudnienia.

Podczas zajęć doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Braniewie przedstawił młodym ludziom rolę pracy w życiu człowieka, która niesie za sobą wiele korzyści m.in. zapewnienia środki do życia, daje szansę na osiągnięcie celów zawodowych i osobistych jak również wpływa na zdobycie nowych doświadczeń. Stąd też istotne było wskazanie podmiotów oraz instytucji świadczących wsparcie i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

W trakcie spotkań doradca zawodowy OHP poruszyła zagadnienia związane ze współczesnym rynkiem pracy. Młodzi ludzie rozmawiali z doradcą o obawach i barierach w podjęciu zatrudnienia wśród osób skazanych, którymi są m.in. brak doświadczenia zawodowego bądź kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy oraz sceptyczne nastawienie pracodawców.

Młodzi ludzie aktywnie brali udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności interpersonalne i asertywność podczas poszukiwania pracy. Nabyli również umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, a także poznali zasady dotyczące zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wielu uczestników zgodnie przyznało, iż wartości, którymi kierowali się w życiu uległy diametralnej zmianie. Stąd też po odbyciu kary pozbawienia wolności chcą poświęcić się rodzinie, zadbać o ich bezpieczeństwo oraz godny byt, podejmując stałe i stabilne zatrudnienie.