WSPARCIE-NAUKA-PRACA


Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja państwowa organizujaca kompleksowe wsparcie dla młodzieży. Naszym celem jest pomóc Ci spojrzeć z odwagą w przyszłość, służyć wsparciem w rozwoju osobistym i zawodowym.

Młodzieży w wieku 15-18 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu, pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe. W ramach OHP młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktykę w wybranym przez siebie zawodzie, łącząc w ten sposób naukę z pracą. Pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej rozwijają też swoje uzdolnienia i pasje, uczą się jak żyć ciekawie, zdrowo i odpowiedzialnie.

Młodzieży do 25 roku życia oferujemy doradztwo zawodowe, zajęcia rozwoju osobistego, szkolenia i pomoc w zdobyciu pracy. Uczestnicy i absolwenci OHP mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym udzielane przez ekspertów doskonale znających rynek pracy.

CO OFERUJEMY?

  • Kształcenie ogólne i zawodowe zgodne z wyborem oraz możliwościami.
  • Miesięczne wynagrodzenie dla uczniów objętych nauką zawodu na podstawie zawartej umowy.
  • Opiekę doświadczonych wychowawców, pedagogów i instruktorów kształcenia praktycznego.
  • Doradztwo zawodowe, szkolenia i pośrednictwo pracy.
  • Udział w stażach zawodowych i wymianach międzynarodowych.

Zapoznaj się z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy w poszczególnych obszarach:

Kształcenie i przygotowanie zawodowe


W Ochotniczych Hufcach Pracy dajemy możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Do OHP przyjmujemy osoby w wieku 15-18 lat, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją z pracą i zdobywając konkretny zawód. Uczestnik OHP za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. Młodzież uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym.

Czytaj dalej

Opieka i wychowanie


Wspieramy rozwój osobisty i zawodowy młodzieży przez cały okres nauki. Nasi wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi, instruktorzy praktyk i pośrednicy pracy towarzyszą i służą wsparciem młodemu człowiekowi w drodze do dorosłości i samodzielności. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Dbają nie tylko o rozwój zawodowy naszych podopiecznych, ale też o ciekawe zagospodarowanie czasu po zajęciach oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

Czytaj dalej

Projekty międzynarodowe


Umożliwiamy młodzieży kontakt z rówieśnikami z innych krajów, poznawanie innych kultur, odbywanie zagranicznych staży i szkoleń. Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dające możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych i uzyskania zatrudnienia. Udział w projektach jest szansą dla młodzieży na rozwój nie tylko edukacyjny, ale również osobisty. Mają także znaczenie motywacyjne do nauki i pracy nad sobą.

Czytaj dalej

Doradztwo zawodowe


Doradcy zawodowi, uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego człowieka, pomagają w wyborze przyszłego zawodu, w zaplanowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, przekwalifikowaniu, samozatrudnieniu czy po­szukiwaniu pracy.

Czytaj dalej

Pośrednictwo pracy


Pośrednicy pracy pozyskują oferty pracy stałej i krótkoterminowej, kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców, organizują targi i giełdy pracy, informują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Czytaj dalej

Kursy i szkolenia


Organizujemy bezpłatne, certyfikowane kursy i szkolenia zawodowe pozwalające na zdobycie kwalifikacji w zawodach cieszących się dużym zapotrzebowaniem ze strony lokalnych pracodawców. Nasi specjaliści prowadzą rozmowy z kandydatami na kursy i szkolenia, poznając w ten sposób zainteresowania zawodowe uczestników.

Czytaj dalej

Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej


Wspólnie z młodzieżą inicjujemy i realizujemy projekty, które wynikają z potrzeby zmian w otaczającym środowisku, czy próbą rozwiązania problemów lokalnej społeczności. Projekty wolontariatu wspierają naszych podopiecznych w ich indywidualnym rozwoju, dają szansę na zdobycie doświadczenia i pracy w innym środowisku.

 

 

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) jest prowadzoną przez OHP platformą informacyjną poświęconą kształceniu zawodowemu i rynkowi pracy. Znajdziesz tutaj najnowsze trendy, praktyczne porady dotyczące rozwoju zawodowego oraz poruszania się na rynku pracy, aktualne oferty zatrudnienia, oraz informacje z regionalnych rynków pracy.

Czytaj dalej

Przydatne informacje i numery
dla obywateli z Ukrainy


 Czytaj dalej